• Tel. 12 641-02-21
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  • Godziny otwarcia: 7:30 - 20:00

Przychodnia "MED-ALL"

Image

Teleporady

Teleporady

Teleporady są udzielane przez Centrum Medyczne "MED-ALL” za pośrednictwem połączenia telefonicznego i w zakresie udzielanych świadczeń leczniczych.

Regulamin udzielania teleporad w Centrum Medycznym „MED-ALL” - Pobierz regulamin

 

REGULAMIN UDZIELANIA TELEPORAD W CENTRUM MEDYCZNYM „MED-ALL”
(aktualizacja 11.05.2021)


Podstawowe pojęcia:

1. Teleporada- porada medyczna, która udzielana jest przez Pracownika Medycznego Centrum Medycznego "MED-ALL” przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym za pośrednictwem połączenia telefonicznego rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020 poz.1395 z późn. zm.).
2. Pracownik medyczny- osoba fizyczna będąca podmiotem wykonującym działalność leczniczą zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej i wykonująca pracę na rzecz Centrum Medycznego "MED-ALL”. Jest to lekarz lub inna osoba wykonująca zawód medyczny np. pielęgniarka, położna, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarka, położna, lekarz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
3. Świadczenie zdrowotne- usługa medyczna lub inne działanie służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia.
4. Pacjent osoba fizyczna, lub osoba niepełnoletnia, która będzie korzystać z Teleporady.
5. Rejestrujący pacjenta - Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba, dokonująca rejestracji w imieniu Pacjenta.
6. Regulamin - niniejszy Regulamin udzielania Teleporady w Centrum Medycznym "MED-ALL”.

Zasady udzielania teleporady

1. Teleporady są udzielane przez Centrum Medyczne "MED-ALL” za pośrednictwem połączenia telefonicznego i w zakresie udzielanych świadczeń leczniczych. Z teleporady mogą skorzystać także pacjenci w ramach wizyty prywatnej
2. Pacjenci pierwszorazowi są zobligowani do osobistego kontaktu w celu otrzymania pierwszej porady medycznej. Kolejna wizyta może być realizowana w formie Teleporady.
3. Teleporady są bezpłatne, skorzystać z nich mogą jedynie pacjenci którzy złożyli deklarację w Centrum Medycznym "MED-ALL” oraz pacjenci korzystający ze świadczeń w ramach poradni specjalistycznych AOS.
4. Teleporady są realizowane przez Pracowników Medycznych Centrum Medycznego "MED-ALL”.
5. Aby skorzystać z Teleporady należy zarejestrować się telefonicznie, osobiście, faxem lub poprzez pocztę elektroniczną oraz zaakceptować wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
6. Rejestracja telefoniczna odbywa się poprzez następujące numery telefonów:
Tel. 12 641-02-21,
Tel. 12 641-04-54,
Tel. 12 261-07-96,
Fax. 12 641-07-90
lub poprzez adres e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
7. Po weryfikacji tożsamości pacjenta Pracownik medyczny, w wyznaczonym terminie, skontaktuje się z Pacjentem za pośrednictwem telefonu.
8. Rozmowy stanowiące Teleporadę mogą być rejestrowane.
9. Przed udzieleniem Teleporady, Pracownik Medyczny identyfikuje Pacjenta na podstawie otrzymanych danych od Pacjenta lub osoby rejestrującej Pacjenta poprzez:
a) imię i nazwisko Pacjenta,
b) numer PESEL Pacjenta,
c) adres Pacjenta,
d) numer telefonu komórkowego Pacjenta podany na oświadczeniu w Centrum Medycznym "MED-ALL”,
e) imię i nazwisko osoby upoważnionej do dostępu do dokumentacji medycznej podane w oświadczeniu złożonym w Centrum Medycznym "MED-ALL”.

10. Pracownik Medyczny udziela Teleporady w godzinach pracy Centrum Medycznego "MED-ALL” po wcześniejszej rejestracji Pacjenta. W uzasadnionych przypadkach Pracownik Medyczny z własnej inicjatywy może udzielić Teleporady.
11. Pracownik Medyczny, na podstawie badania podmiotowego i po analizie dostępnej dokumentacji medycznej pacjenta, ustala, czy jest ona wystarczająca dla problemu zdrowotnego będącego jej przedmiotem.
12. Jeżeli charakter aktualnego problemu zdrowotnego uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie Teleporady, Pracownik Medyczny informuje Pacjenta o konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego w bezpośrednim kontakcie z Pacjentem i określa wstępnie termin wizyty.
13. Teleporada udzielana jest w warunkach, które gwarantują, że osoba postronna nie usłyszy konwersacji. Pacjent ze swojej strony powinien również zadbać, aby w tym czasie znajdować się w miejscu zapewniającym poufność i dyskrecję.
14. Pracownik Medyczny upewnia się, że Pacjent zrozumiał udzielone porady i sugestie dotyczące leczenia i zanotował najważniejsze punkty, w tym kod do e-recepty, jeżeli została wystawiona.
15. Informacja z przeprowadzonej teleporady zostaje odnotowana w dokumentacji medycznej Pacjenta.
16. W okresie trwającej epidemii SARS-CoV-2 pacjent w przypadku wystąpienia objawów: temperatura >38 °C, kaszel, duszność, utrata węchu, utrata smaku ma udzieloną jako pierwszą Teleporadę.
17. Osobiste wizyty pacjentów będą realizowane w następujących przypadkach:
1) Pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie Teleporady. Wyjątek stanowi, że lekarz czy pielęgniarka może, bez dokonania badania pacjenta, wydać zaświadczenie, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia, a także zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej;
2) Pacjent odbywa pierwszą wizytę u lekarza lub pielęgniarki wskazanych w deklaracji wyboru lekarza/ pielęgniarki;
3) Pacjent ma chorobę przewlekłą, a jego stan pogorszył się lub doszło do zmiany objawów;
4) Zachodzi podejrzenie u pacjenta choroby nowotworowej;
5) Dzieciom do 6 roku życia. Wyjątek stanowi porada kontrolna w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, której udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego.
18. Pracownik Medyczny może podjąć decyzję o wizycie bezpośredniej z pacjentem w następujących przypadkach:
1) Kiedy stan pacjenta wskazuje na konieczność przeprowadzenia badania przedmiotowego lub innych procedur z zakresu kompetencji, niemożliwych do zrealizowania w formie teleporady;
2) Kiedy ustalenie postępowania diagnostyczno- terapeutycznego nie jest możliwe na podstawie informacji zebranych podczas teleporady;
3) Kiedy występują objawy o niejasnym charakterze, znacznym nasileniu, nieustępujące w czasie, będące przyczyną istotnego niepokoju pacjenta;
4) Kiedy brak jest spodziewanego efektu terapeutycznego (np. poprawy stanu zdrowia pacjenta) po dwóch kolejnych Teleporadach, udzielonych z tej samej przyczyny, a wizyta osobista jest możliwa do realizacji.

Zakres udzielanej Teleporady
 
W ramach Teleporady Pracownik Medyczny może:
1. Udzielić porady medycznej na podstawie badania podmiotowego;
2. W uzasadnionych przypadkach wystawić e-Receptę. Decyzję o wypisaniu e-Recepty podejmowana jest na podstawie badania i w oparciu o dostępną w Centrum Medycznym "MED-ALL” dokumentację medyczną Pacjenta.
3. Zweryfikować, w przypadku wystawiania e-Recept na leki refundowane, ubezpieczenie zdrowotne w systemie eWUŚ oraz uprawnienia do refundacji, a także wypisać receptę z odpłatnością 100% w przypadku, kiedy NFZ nie potwierdzi ubezpieczenia lub pacjent nie posiada odpowiednich uprawnień;
4. Wystawić e-Skierowanie, e-Zlecenie na wyroby medyczne oraz przekazać informację o sposobie ich realizacji.
5. Zinterpretować wyniki badań dostępnych w dokumentacji medycznej;
6. Udzielić informacji na temat przyjmowanych leków;
7. W uzasadnionych medycznie przypadkach wystawić skierowania na badania laboratoryjne i obrazowe i konsultacje oraz poinformować o sposobie ich realizacji;
8. Skonsultować wyniki badań, przesłanych przez Pacjenta przed rozpoczęciem Teleporady e- mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z danymi identyfikacyjnymi pacjenta w tytule maila. Dopuszczalne formaty pliku to: jpg, pdf. Przesłane zdjęcia lub dokumenty pozostają w dokumentacji medycznej pacjenta.

Rezygnacja / odwołanie Teleporady
 
1. Pracownik medyczny dokona co najmniej 5 prób połączenia się z Pacjentem w czasie nie krótszym niż 5 minut w celu udzielenia Teleporady.
2. W sytuacji problemów technicznych lub zerwania połączenia podczas Teleporady Pacjent powinien poczekać na ponowne połączenie z Pracownikiem Medycznym nie wykonując w tym czasie innych połączeń, zostawiając wolną linię do kontaktu.
3. Centrum Medyczne "MED-ALL” nie ponosi odpowiedzialności za usterki techniczne, uniemożliwiające nawiązanie lub kontynuowanie połączenia, nie leżące po stronie Centrum Medycznego "MED-ALL”.
 
Postanowienia końcowe
 

1. Jeśli połączenie z Pracownikiem Medycznym nie jest możliwe, jest utrudnione lub trwa zbyt długo, a stan zdrowia lub samopoczucie Pacjenta pogarsza się, Pacjent powinien niezwłocznie zasięgnąć pomocy w placówce służby zdrowia.
2. W przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia lub samopoczucia, Pacjent powinien niezwłocznie skontaktować się z numerem alarmowym 112 w celu wezwania pogotowia ratunkowego lub udać się do najbliższej placówki służby zdrowia.
3. Pacjent zobowiązuje się ujawnić Pracownikowi Medycznemu wszelkie informacje i okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla udzielania Teleporady, w tym kopie dokumentacji medycznej, wyników badań, które mogą być konieczne do udzielenia świadczenia. Pacjent zobowiązuje się również ujawnić Pracownikowi Medycznemu wszelkie informacje i okoliczności, które mogą mieć wpływ na udzielaną Teleporadę.
4. Pacjent jest zobowiązany do podawania prawdziwych informacji. Centrum Medyczne "MED-ALL” nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji podawanej przez Pacjenta podczas Teleporady.
5. Korzystanie z Teleporady przez Pacjenta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na to, aby informacje i wypowiedzi przez niego udzielone w ramach teleporady umieszczone zostały w jego dokumentacji medycznej.
6. Dane osobowe podawane przez Pacjenta przy rejestracji i realizacji Teleporady, przetwarzane są przez Centrum Medyczne "MED-ALL” (administrator danych).
7. Podanie danych osobowych przez Pacjenta jest niezbędne do udzielania świadczeń zdrowotnych i prowadzenia dokumentacji medycznej przez administratora danych. Niepodanie danych uniemożliwi realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
8. W przypadku dokumentacji medycznej, której podlega Teleporada oraz zaleceń wynikających po niej, Pacjent ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Pacjent podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
9. Pacjent jest zobowiązany nie używać zwrotów o charakterze niecenzuralnym, obraźliwym, erotycznym, naruszającym dobra osobiste personelu medycznego Centrum Medyczne "MED-ALL” lub innych osób oraz naruszające przepisy powszechnie obowiązujące. Jeżeli w ramach Teleporady personel medyczny, stwierdzi, że nie zostały zachowane powyższe warunki Regulaminu ma prawo przerwać udzielanie Teleporady.
10. Zmiana regulaminu następuje poprzez udostępnienie zmienionego tekstu na stronie internetowej www.med-all.krakow.pl


Naszą dewizą jest indywidualne i holistyczne podejście do każdego pacjenta

Centrum Medyczne ”MED-ALL” Sp. z o.o. ul. Budziszyńska 1, 31-619 Kraków, Tel. 12 641-02-21 e-mail: rejestracja@med-all.krakow.pl